ثبت صورتجلسه ورود و خروج شریک

SEO Agency > ثبت صورتجلسه ورود و خروج شریک

در تمامی شرکتها و مؤسسات مانند مسؤلیت محدود، تضامنی، تعاونی و…( به استثناء شرکت سهامی خاص) در صورتی که شخص یا اشخاصی به هر دلیلی مایل به همکاری با شرکت نباشند طی چند مرحله ورود و خروج شریک انجام می گیرد. ورود و خروج شرکا در شرکتهای تجاری یکی از امور بسیار تخصصی در تغییرات شرکتها می باشد. در این مقاله سعی داریم به صورت مختصر و جامع به این موضوع بپردازیم.

نکته:
همواره به یاد داشته باشید، برای خروج و یا کاهش سرمایه هر کدام از سهامداران، باید آن شخص، حتماَ رضایت به خروج و یا کاهش سرمایه خود را داشته باشد و بدون رضایت کتبی ایشان امضاء مابقی اعضاء قادر به انجام این کار نمی باشند.

نحوه ورود و خروج شریک

در خصوص ورود شریک جدید امور مربوط به آن طی صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده انجام می گردد که از سه طریق صورت می گیرد:

 • ورود شریک از طریق افزایش سرمایه شرکت
 • ورود شریک از طریق واگذاری سهام مابقی سهامداران.
 • ورود شریک جدید به شرکت

مدارک مورد نیاز جهت ورود و خروج شریک

 1. مدارک شناسایی ( از جمله کارت ملی و شناسنامه ) کلیه ی اعضای شرکت
 2. سربرگ مجموعه
 3. ارایه مدارک شناسایی مربوط به شرکت یامؤسسه توسط وکیل مؤسسه
 4. ورود کلیه شرکا در جلسه و مهر شرکت

مراحل ورود و خروج شریک

ورود و خروج شریک در این شرکتها به دو صورت است:

الف-ورود و خروج شرکا از طریق نقل و انتقال سهم الشرکه:

 • تنظیم صورتجلسه نقل و انتقال سهم الشرکه
 • مراجعه به یکی از دفترخانه های اسناد رسمی و اخذ صلح نامه.
 • پس از طی مراحل فوق،برای اخذ صلح نامه باید استعلام هایی توسط دفترخانه از اداره ثبت شرکتها و دارایی انجام پذیرد.
 • ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها.

ب-ورود و خروج شریک از طریق صورتجلسات افزایش و کاهش سرمایه شرکت :

 • ورودوخروج شرکا زمانی انجام می گیرد که سرمایه ورود و خروج کند
 • در این صورت باید شریک جدید برای افزایش سرمایه
 • در صورتجلسه کاهش سرمایه نسبت به خروج شریک اقدام کرد
 • دیگرلازم به مراجعه و استعلام از دارایی نیست